/images/logo01.gif Экономическая правда / / /news/2011/10/12/301652/ support@epravda.com.ua (Экономическая правда) Новости Wed, 12 Oct 2011 20:56:36 +0300 Член спортивного комітету Бундестагу Франк Штеффель зХристиянсько-демократичного союзу закликав УЄФА відібрати в України статус господаря чемпіонату Європи з футболу 2012 року. Член спортивного комитета Бундестага Франк Штеффель христианской-демократического союза призвал УЕФА отобрать у Украины статус хозяина чемпионата Европы по футболу 2012 года.

Про це він заявив в інтерв'ю Handelsblatt Online , повідомляє " ". Об этом он заявил в интервью Handelsblatt Online, сообщает " ".

"УЄФА має можливість зробити символічний жест проти державного свавілля та політично забарвленого правосуддя. Країні, яка топче ногами права людини та правову державу, не можна надавати подіум для самопрезентації", - зазначив він. "УЕФА имеет возможность сделать символический жест против государственного произвола и политически окрашенных правосудия. Стране, которая топчет ногами права человека и правовое государство, нельзя предоставлять подиум для самопрезентации", - отметил он.

"УЄФА регулярно забороняє матчі на стадіоні, де фани поводяться неналежним чином та панує безправ'я, пояснив свою думку депутат. Тому "коли країна зневажає право, її треба виключити", - вважає Штеффель. "УЕФА регулярно запрещает матчи на стадионе, где фаны ведут себя неподобающим образом и царит бесправие, объяснил свое мнение депутат. Поэтому" когда страна пренебрегает право, ее надо исключить ", - считает Штеффель.

Водночас християнський демократ зауважив, що якщо відібрати в України право приймати "Євро", будуть в тому числі покарані футбольні уболівальники країни: "В такий спосіб буде чинитися максимальний тиск на українську владу з тим, щоб вона діяла у правовий та демократичний спосіб". Вместе христианский демократ отметил, что если отобрать у Украины право принимать "Евро", будут в том числе наказаны футбольные болельщики страны: "Таким образом будет оказываться максимальное давление на украинскую власть с тем, чтобы она действовала в правовом и демократическим способом".

На думку Штеффеля, сім років ув'язнення для Тимошенко та 137 мільйонів євро штрафу не мають нічого спільного із правовою державою у Європі. По мнению Штеффеля, семь лет заключения для Тимошенко и 137 миллионов евро штрафа не имеют ничего общего с правовым государством в Европе.

"Отже, "Євро-2012" має проводитись не у двох країнах, а лише у демократичній Польщі", - підсумував він. "Следовательно," Евро-2012 "должна проводиться не в двух странах, а только в демократической Польше", - подытожил он.

Як відомо, 11 жовтня Тимошенко була визнана винною в порушеннях при укладанні в 2009 році газових угод із Росією й засуджена до 7-ми років позбавлення волі. Как известно, 11 октября Тимошенко была признана виновной в нарушениях при заключении в 2009 году газовых соглашений с Россией и приговорена к 7-ми лет лишения свободы.

Українська правда Украинская правда

]]> ]]>
/news/2011/10/12/301652/ /news/2011/10/12/301652/
/news/2011/10/12/301651/ /news/2011/10/12/301651/ support@epravda.com.ua (Економічна правда) support@epravda.com.ua (Экономическая правда) Новини Новости Wed, 12 Oct 2011 20:43:01 +0300 Wed, 12 Oct 2011 20:43:01 +0300 Державне агентство з iнвестицiй та управлiння нацiональними проектами ("Укрнацпроект") розраховує розпочати будiвництво залiзничної вiтки вiд Києва до мiжнародного аеропорту "Бориспiль" протягом двох тижнів. Государственное агентство по инвестициям и управлению национальными проектами ("Укрнацпроект") рассчитывает начать строительство железнодорожной вiткы от Киева до международного аэропорта "Борисполь" в ближайшие две недели.

Про це повiдомив голова "Укрнацпроекту" Владислав Каськiв, передає . Об этом сообщил глава "Укрнацпроекта" Владислав Каськiв, передает .

"Ми буквально днями чекаємо на пiдписання останнього документа - технiчної угоди, пiсля чого надiйдуть кошти вiд китайського "Ексiмбанку". Таким чином, ми до кiнця 2011 року розпочнемо органiзацiйнi роботи - пiдготовку майданчикiв, примiщень, технiчних умов для роботи. Очiкуємо офiцiйного оголошення про початок будiвництва протягом двох тижнiв", - сказав вiн. "Мы буквально на днях ждем подписания последнего документа - технического соглашения, после чего поступят средства от китайского" Ексiмбанку ". Таким образом, мы до конца 2011 году начнет организационные работы - подготовку площадок, помещений, технических условий для работы. Ожидаем официального объявления о начале строительства в течение двух недель ", - сказал он.

За словами чиновника, термiн будiвництва становитиме 18 мiсяцiв вiд моменту офiцiйного початку. По словам чиновника, срок строительства составит 18 месяцев с момента официального начала.

Крiм того, вiн зазначив, що кошторис проекту може бути переглянуто. Кроме того, он отметил, что смета проекта может быть пересмотрена.

"Нинi ми навмисно, щоб оптимiзувати усi витрати на цей проект iз державного бюджету, замовили контрольне технiко-економiчне обґрунтування. Думаю, за мiсяць-пiвтора уточнимо цифри", - сказав Каськiв. "Сейчас мы намеренно, чтобы оптимизировать все расходы на этот проект из государственного бюджета, заказали контрольное технико-экономическое обоснование. Думаю, за месяц-полтора уточним цифры", - сказал Каськiв.

За його словами, довжина залiзничної вiтки за пiдсумками вже проведеної оптимiзацiї становитиме не 18 кілометрів, як планувалося ранiше, а 4,9 кілометра. По его словам, длина железнодорожной вiткы по итогам уже проведенной оптимизации составит не 18 километров, как планировалось ранее, а 4,9 километра.

Крiм того, за даними голови "Укрнацпроекту", розглядається можливiсть скорочення довжини перонiв на станцiях у зв'язку з можливою експлуатацiєю двоповерхових потягiв. Кроме того, по данным главы "Укрнацпроекта", рассматривается возможность сокращения длины перонiв на станциях в связи с возможной эксплуатацией двухэтажных поездов.

Як повiдомлялося, Україна та Китай 20 червня 2011 року пiдписали остаточний контракт про надання кредиту розмiром 372,31 мільйона доларів пiд державнi гарантiї для будiвництва залiзничної вiтки мiж Києвом та аеропортом "Бориспiль". Как сообщалось, Украина и Китай 20 июня 2011 подписали окончательный контракт о предоставлении кредита размером 372,31 миллиона долларов под государственные гарантии для строительства железнодорожной вiткы между Киевом и аэропортом "Борисполь".

Рамкова угода, укладена мiж ДП "Мiжнародний аеропорт "Бориспiль" i Китайською нацiональною корпорацiєю машинної iндустрiї та генеральних пiдрядiв у вереснi 2010 року, дає змогу Українi отримати кредитне фiнансування обсягом до 1 мільярда доларів. Рамочное соглашение, заключенное между ГП "Международный аэропорт" Борисполь "i Китайской национальному корпорацией машинной индустрии и генеральных пiдрядiв в сентябре 2010 года, позволяет Украине получить кредитное финансирование в объеме до 1 миллиарда долларов.

Вона передбачає будiвництво залiзницi протяжнiстю 8 кілометрів вiд Києва до аеропорту "Бориспiль", будiвництво чотирьох вокзалiв i забезпечення залiзницi електропоїздами. Она предусматривает строительство железной дороги протяженностью 8 километров от Киева в аэропорт "Борисполь", строительство четырех вокзалов i обеспечения железной электропоездами.

У квiтнi 2011 року уряд ухвалив рiшення про надання державних гарантiй пiд кредит для реалiзацiї проекту розміром 372,31 мільйона гривень. В апреле 2011 года правительство приняло решение о предоставлении государственных гарантий под кредит для реализации проекта размером 372,31 миллиона гривен.

У травнi 2011 року Україна домовилася з Китаєм про видiлення вiдповiдного кредитного фiнансування. В мае 2011 года Украина договорилась с Китаем о выделении соответствующего кредитного финансирования.

"Укрнацпроект" оцiнює вартiсть будiвництва залiзничного сполучення мiж Києвом та аеропортом "Бориспiль" у 2,979 мільярда гривень. "Укрнацпроект" оценивает стоимость строительства железнодорожного сообщения между Киевом и аэропортом "Борисполь" в 2,979 миллиарда гривен.

]]> ]]>
/news/2011/10/12/301651/ /news/2011/10/12/301651/
Економічна правда Экономическая правда support@epravda.com.ua (Економічна правда) support@epravda.com.ua (Экономическая правда) Новини Новости Wed, 12 Oct 2011 20:23:23 +0300 Wed, 12 Oct 2011 20:23:23 +0300 До 15 жовтня 2011 року в столиці буде повністю відновлено гаряче водопостачання. До 15 октября 2011 года в столице будет полностью восстановлено горячее водоснабжение.

Про це в ефірі ТРК Київ розповів перший заступник голови КМДА Олександр Мазурчак. Об этом в эфире ТРК Киев рассказал первый заместитель председателя КГГА Александр Мазурчак.

Мазурчак зазначив, що зараз у місті без гарячої води залишається 170 будинків. Мазурчак отметил, что сейчас в городе без горячей воды остается 170 домов.

Причина - перекладка магістральних мереж, проте відновні роботи повинні бути завершені до кінця цього тижня. Причина - перекладка магистральных сетей, однако восстановительные работы должны быть завершены до конца этой недели.

"Не сумніваюся, що нинішній опалювальний сезон пройде на належному рівні. Тільки на ремонт та заміну теплових магістральних мереж було виділено 300 мільйонів гривень", - сказав чиновник. "Не сомневаюсь, что нынешний отопительный сезон пройдет на должном уровне. Только на ремонт и замену тепловых магистральных сетей было выделено 300 миллионов гривен", - сказал чиновник.

"Звичайно, я допускаю виникнення позаштатних ситуацій і цієї зими - поривів тепломереж, проте комунальні служби готові оперативно їх ліквідовувати", - зазначив Мазурчак. "Конечно, я допускаю возникновение нештатных ситуаций и этой зимой - порывов теплосетей, однако коммунальные службы готовы оперативно их ликвидировать", - отметил Мазурчак.

]]> ]]>
Економічна правда Экономическая правда
/news/2011/10/12/301646/ /news/2011/10/12/301646/ support@epravda.com.ua (Економічна правда) support@epravda.com.ua (Экономическая правда) Новини Новости Wed, 12 Oct 2011 20:16:26 +0300 Wed, 12 Oct 2011 20:16:26 +0300 Київська область хоче переходити на альтернативнi джерела енергiї, щоб скоротити споживання газу. Киевская область хочет переходить на альтернативные источники энергии, чтобы сократить потребление газа.

Про це заявив голова Київської ОДА Анатолiй Присяжнюк, передає . Об этом заявил председатель Киевской ОГА Анатолий Присяжнюк, передает .

"Ми сьогоднi розробляємо комплексну програму (енергозбереження - ЕП), i економiя буде значною", - заявив Присяжнюк. "Мы сегодня разрабатываем комплексную программу (энергосбережение - ЭП), i экономия будет значительной", - заявил Присяжнюк.

Як приклад застосування альтернативних джерел вiн назвав Сiчневий цукровий завод у селi Озерному Бiлоцеркiвського району, що повнiстю перейшов на використання пелет. Как пример применения альтернативных источников он назвал Январского сахарный завод в селе Озерном Белоцерковский район, что полностью перешел на использование пеллет.

"Завод, який працював 100 рокiв, використовуючи газ, цього року використовує пелети. Якщо на переробку 200 тисяч тонн цукрових бурякiв потрiбно було 25-28 мільйонів гривень за газ, то на пелети - 7-8 мільйонів гривень", - сказав чиновник. "Завод, работавший 100 лет, используя газ, в этом году использует пеллеты. Если на переработку 200 тысяч тонн сахарной свеклы нужно было 25-28 миллионов гривен за газ, то на пеллеты - 7-8 миллионов гривен", - сказал чиновник.

"Я смiявся, коли Ющенко говорив, що топитимемо соломою. Сьогоднi "Нива Переяславщини" повнiстю вiдмовилася вiд газу й опалює свiй комплекс на 20 тисяч квадратних метрів лише соломою", - сказав вiн. "Я смеялся, когда Ющенко говорил, что топитимемо соломой. Сегодня" Нива Переяславщины "полностью отказалась от газа и отапливает свой комплекс на 20 тысяч квадратных метров только соломой", - сказал он.

Присяжнюк також нагадав, що в Iванкiвському районi буде побудовано теплоелектростанцiю, яка працюватиме на пелетах. Присяжнюк также напомнил, что в Иванковский районе будет построено теплоелектростанцiю, которая будет работать на пеллетах.

За його словами, проект теплоелектростанцiї на сьогоднi вже узгоджено. По его словам, проект теплоелектростанцiи на сегодня уже согласованы.

Крiм того, лушпиння вiд гречки та iнших злакових, якi ранiше на Бiлоцеркiвському хлiбокомбiнатi просто спалювалися, сьогоднi використовується для виробництво пелет. Кроме того, шелуха от гречихи и других злаковых, которые ранее на Белоцерковский хлебокомбинате просто сжигались, сегодня используется для производство пеллет.

]]> ]]>
/news/2011/10/12/301646/ /news/2011/10/12/301646/
/news/2011/10/12/301644/ /news/2011/10/12/301644/ support@epravda.com.ua (Економічна правда) support@epravda.com.ua (Экономическая правда) Новини Новости Wed, 12 Oct 2011 20:01:35 +0300 Wed, 12 Oct 2011 20:01:35 +0300 Греція може списати 30-50% боргів з облігацій, що знаходяться в руках приватних інвесторів, у рамках другої програми фінансової допомоги, а не 21%, як це обговорювалося раніше. Греция может списать 30-50% долгов по облигациям, находящихся в руках частных инвесторов, в рамках второй программы финансовой помощи, а не 21%, как это обсуждалось ранее.

Про це повідомили представники влади ЄС, передають "Ведомости" . Об этом сообщили представители властей ЕС, передают "Ведомости" .

Регулятори єврозони переглядають умови другого фінансового пакета для Афін, включаючи участь приватного сектора, так як економічна рецесія в Греції виявилася глибшою, ніж очікувалося, а ставки на ринках змінилися. Регуляторы еврозоны пересматривают условия второго финансового пакета для Афин, включая участие частного сектора, так как экономическая рецессия в Греции оказалась глубже, чем ожидалось, а ставки на рынках изменились.

Міжнародні кредитори Афін - МВФ, ЄС і ЄЦБ - тепер не чекають, що Греція повернеться до зростання до 2013 року., тоді як раніше прогнозували вихід ВВП в плюс у 2012 році., що разом із затриманим урізанням бюджету та приватизацією підсилює потребу країни в грошах . Международные кредиторы Афин - МВФ, ЕС и ЕЦБ - теперь не ждут, что Греция вернется к росту до 2013 года., Тогда как ранее прогнозировали выход ВВП в плюс в 2012 году., Что вместе с задержанным урезанием бюджета и приватизацией усиливает потребность страны в деньгах .

Чотири чиновники єврозони підтвердили, що зараз влада обговорюють сценарій, за яким приватні інвестори повинні пробачити Греції від 30 до 50% боргів, але сказали, що ніяких фінальних угод поки немає. Четыре чиновники еврозоны подтвердили, что сейчас власти обсуждают сценарий, по которому частные инвесторы должны простить Греции от 30 до 50% долгов, но сказали, что никаких финальных соглашений пока нет.

"Питання поки що відкрите, ще треба подивитися, яка буде початкова реакція приватних інвесторів, - сказав один з чиновників. - Мета - це добровільна участь, принаймні на даний момент, і багато хто переконаний, що нам потрібно уникнути будь-якого ризику дефолту". "Вопрос пока открыт, еще надо посмотреть, какая будет начальная реакция частных инвесторов, - сказал один из чиновников. - Цель - это добровольное участие, по крайней мере на данный момент, и многие убеждены, что нам нужно избежать любого риска дефолта" .

"Рівень списань буде відповідати добровільній природі участі приватного сектора", - сказав інший чиновник ЄС. "Уровень списаний будет отвечать добровольной природе участия частного сектора", - сказал другой чиновник ЕС.

]]> ]]>
/news/2011/10/12/301644/ /news/2011/10/12/301644/
/news/2011/10/12/301643/ /news/2011/10/12/301643/ support@epravda.com.ua (Економічна правда) support@epravda.com.ua (Экономическая правда) Новини Новости Wed, 12 Oct 2011 19:41:57 +0300 Wed, 12 Oct 2011 19:41:57 +0300 Уряд скасував свою постанову від 5 вересня 2011 року "Про закупівлю Аграрним фондом масла вершкового, яке раніше було імпортовано в Україну". Правительство отменило свое постановление от 5 сентября 2011 года "О закупке Аграрным фондом масла сливочного, которое ранее было импортировано в Украину".

"У нас всередині країни цілком достатньо цього продукту, ми провели тендери і закуповуємо масло у вітчизняних виробників", - повідомив міністр аграрної політики і продовольства Микола Присяжнюк, передає "Дело" . "У нас внутри страны вполне достаточно этого продукта, мы провели тендеры и закупаем масло у отечественных производителей", - сообщил министр аграрной политики и продовольствия Николай Присяжнюк, передает "Дело" .

Як повідомлялося, Аграрний фонд 2 вересня 2011 провів тендер із закупівлі вершкового масла. Как сообщалось, Аграрный фонд 2 сентября 2011 провел тендер по закупке сливочного масла.

Українські оператори пропонували оптову ціну закупівлі в межах 57-58 тисяч гривень за тонну, імпортери - за цінами 53 тисячі гривень з атонну масла 82% жирності, що відповідає 43 тисячам гривень за масло 72% - український стандарт. Украинские операторы предлагали оптовую цену закупки в пределах 57-58 тысяч гривен за тонну, импортеры - по ценам 53 тысяч гривен из атонну масла 82% жирности, что соответствует 43 тысячам гривен за масло 72% - украинский стандарт.

Згідно з відповідним наказом Мінагропроду, зареєстрованому Міністерством юстиції 7 вересня 2011, мінімальна інтервенційна ціна на вершкове масло підвищена з 42 до 48,5 тисячі гривень за тонну, максимальна - з 50 до 56, 5 тисячі гривень за тонну. Согласно соответствующему приказу Минагропрод, зарегистрированном Министерством юстиции 7 сентября 2011, минимальная интервенционная цена на сливочное масло повышена с 42 до 48,5 тысячи гривен за тонну, максимальная - с 50 до 56, 5 тысячи гривен за тонну.

]]> ]]>
/news/2011/10/12/301643/ /news/2011/10/12/301643/
/news/2011/10/12/301642/ /news/2011/10/12/301642/ support@epravda.com.ua (Економічна правда) support@epravda.com.ua (Экономическая правда) Новини Новости Wed, 12 Oct 2011 19:34:13 +0300 Wed, 12 Oct 2011 19:34:13 +0300 Президент Янукович назначил экс-главу НБУ Владимира Стельмаха своим внештатным советником.

Об этом говорится в указе президента № 981/2011 "О назначении В. Стельмаха советником Президента Украины".

Указ был подписан 12 октября 2011 года.

]]>
/news/2011/10/12/301642/
/news/2011/10/12/301641/ support@epravda.com.ua (Экономическая правда) Новости Wed, 12 Oct 2011 19:26:16 +0300 Колумбия, которая имеет второй по объему в Латинской Америке рынок потребителей, заинтересована в импорте из Украины продукции с высокой добавленной стоимостью.

Об этом сказал заместитель министра торговли, промышленности и туризма Колумбии Габриель Андре Дуке Милденберг, передает пресс-служба Украинского союза промышленников и предпринимателей (УСПП).

Речь идет о сотрудничестве в авиастроительной, транспортной промышленности, горнодобывающей и энергетической сферах, совместном производстве альтернативных видов энергии и т.п..

Милденберг заявил, что Колумбия, динамично восстанавливает свои экономические показатели, стремится расширить торгово-экономическое и инвестиционное сотрудничество с Украиной.

"Мы очень заинтересованы в привлечении украинских предприятий и технологий в добыче угля, нефти и газа, восстановление транспортной инфраструктуры, а также в подготовке в украинских учебных заведениях специалистов по техническим и технологическим направлениям", - подчеркнул колумбийский чиновник.

]]>
/news/2011/10/12/301641/
/news/2011/10/12/301639/ support@epravda.com.ua (Экономическая правда) Новости Wed, 12 Oct 2011 19:14:00 +0300 Председатель Еврокомиссии Жозе Мануэл Баррозу призвал страны ЕС безотлагательно провести рекапитализацию европейские банки, чтобы приостановить расползание долгового кризиса.

"Необходимо срочно провести рекапитализацию банков", - заявил он в Европарламенте, отметив, что кризис достиг масштабов "системной" и угрожает дестабилизировать всю мировую экономику, передает .

Глава исполнительной коллегии ЕС предложил временно поднять "на значительно более высокий уровень" минимальные размеры собственных капиталов банков и запретить банковским учреждениям, которые не отвечают необходимым критериям, выплачивать бонусы и дивиденды.

По словам Баррозу, для рекапитализации банки должны сначала обратиться к частным источникам капитала, а государства окажут поддержку в случае необходимости.

В случаях, когда такой поддержки не будет, рекапитализация будет финансироваться за счет европейского фонда спасения евро.

]]>
/news/2011/10/12/301639/
/news/2011/10/12/301638/ support@epravda.com.ua (Экономическая правда) Новости Wed, 12 Oct 2011 19:08:17 +0300 Минсельхоз США в своем октябрьском отчете увеличил прогноз валового сбора украинской кукурузы с 18 миллионов тонн до 21 миллионов тонн.

Об этом сообщает "Украинская аграрная конфедерация" .

Также, на 5,4 мильйрна тонн увеличен прогноз ее производства в мире.

Прогнозы относительно других культур остались без изменений.

]]>
/news/2011/10/12/301638/