/images/logo01.gif Экономическая правда / / /columns/2011/10/12/301552/ support@epravda.com.ua (Джеффри Сакс) Колонки Wed, 12 Oct 2011 13:19:50 +0300 Ми живемо в епоху, коли найважливіші сили, що зачіпають будь-яку економіку, є глобальними, а не локальними. Мы живем в эпоху, когда важнейшие силы, затрагивающие любую экономику, являются глобальными, а не локальными. Те, що відбувається "за кордоном" - у Китаї, Індії та в інших місцях, зачіпає навіть таку велику економіку, як економіка Сполучених Штатів. То, что происходит "за рубежом" - в Китае, Индии и в других местах, затрагивает даже такую ​​большую экономику, как экономика Соединенных Штатов.

Економічна глобалізація, звичайно ж, створила деякі великі переваги для світу, включаючи швидке поширення передових технологій, таких як інтернет і мобільний зв'язок. Экономическая глобализация, конечно же, создала некоторые большие преимущества для мира, включая быстрое распространение передовых технологий, таких как интернет и мобильная связь. Вона також різко скоротила бідність у багатьох країнах - і з однієї тільки цієї причини світова економіка повинна залишатися відкритою і взаємозалежною. Она также резко сократил бедность во многих странах - и с одной только этой причине мировая экономика должна оставаться открытой и взаимозависимой.

Разом з тим, глобалізація створила великі проблеми. Вместе с тем, глобализация создала большие проблемы. Передусім - збільшення обсягів ухилення від сплати податків внаслідок стрімкого збільшення числа податкових гаваней у світі. Прежде всего - увеличение объемов уклонения от уплаты налогов вследствие стремительного увеличения числа налоговых гаваней в мире. У транснаціональних компаній з'явилося ще більше можливостей, ніж раніше, щоб уникнути справедливого і ефективного процесу оподаткування. В транснациональных компаний появилось еще больше возможностей, чем раньше, чтобы избежать справедливого и эффективного процесса налогообложения.

Більш того, глобалізація створила як переможців, так і переможених. Более того, глобализация создала как победителей, так и побежденных. У країнах з високими доходами, особливо у США, Європі і Японії, найбільше програли робітники, які відчувають брак освіти, щоб ефективно конкурувати з низькооплачуваними працівниками в країнах, що розвиваються. В странах с высокими доходами, особенно в США, Европе и Японии, больше всего проиграли рабочие, испытывающие недостаток образования, чтобы эффективно конкурировать с низкооплачиваемыми работниками в развивающихся странах.

Найважчий удар отримали робітники з багатьох країн, у яких нема вищої освіти. Самый тяжелый удар получили рабочие из многих стран, в которых нет высшего образования. Мільйони таких працівників втратили робочі місця. Миллионы таких работников потеряли рабочие места. У працюючих заробітна плата залишилася на тому ж рівні або навіть зменшилася. У работающих заработная плата осталась на том же уровне или даже уменьшилась.

Глобалізація також підживлювала зараження. Глобализация также подпитывала заражения. Фінансова криза 2008 року почалася на Уолл-Стріт, але швидко поширилася по всьому світу, вказуючи на потребу в глобальному співробітництві при управлінні банками і фінансами. Финансовый кризис 2008 года начался на Уолл-Стрит, но быстро распространилась по всему миру, указывая на необходимость в глобальном сотрудничестве при управлении банками и финансами.

Зміни клімату, інфекційні захворювання, тероризм та інші біди, які можуть легко перетнути кордони, вимагають подібної глобальної відповіді. Изменения климата, инфекционные заболевания, терроризм и другие беды, которые могут легко пересечь границы, требуют подобной глобального ответа.

Тому розумна урядова політика - це те, що необхідно глобалізації. Поэтому умная правительственная политика - это то, что необходимо глобализации. Уряди повинні просувати надання високоякісної освіти, щоб гарантувати молоді робочі місця. Правительства должны продвигать предоставление высококачественного образования, чтобы гарантировать молодежи рабочие места.

Уряди повинні підняти продуктивність, будуючи сучасну інфраструктуру і просуваючи науку і технології. Правительства должны поднять производительность, строя современную инфраструктуру и продвигая науку и технологии. І уряди повинні співпрацювати глобально, щоб відрегулювати ті частини економіки, особливо фінанси і навколишнє середовище, в яких проблеми в одній країні можуть поширитися на інші частини світу. И правительства должны сотрудничать глобально, чтобы отрегулировать ту часть экономики, особенно финансы и окружающая среда, в которых проблемы в одной стране могут распространиться на другие части света.

Потреба в ефективному уряді в епоху глобалізації є ключовою темою моєї нової книги "Ціна цивілізації". Потребность в эффективном правительстве в эпоху глобализации является ключевой темой моей новой книги "Цена цивилизации". Простіше кажучи, нам потрібно не менше, а більше уряду. Проще говоря, нам нужно не меньше, а больше правительства. У той же час, роль уряду також повинна бути модернізована відповідно до певних проблем, спричинених взаємозалежною світовою економікою. В то же время, роль правительства также должна быть модернизирована в соответствии с определенным проблемам, вызванных взаимозависимой мировой экономикой.

Я написав цю книгу, будучи впевненим, що американський уряд не міг зрозуміти і відповісти на виклики глобалізації з тих пір, як вона почала впливати на економіку Америки в 1970-х роках. Я написал эту книгу, будучи уверенным, что американское правительство не мог понять и ответить на вызовы глобализации с тех пор как она начала влиять на экономику Америки в 1970-х годах.

Замість того, щоб відповідати на глобалізацію урядовими витратами на освіту, інфраструктуру і технології, Рональд Рейган виграв президентство в 1980 році, пообіцявши урізати урядові витрати і скоротити податки. Вместо того, чтобы отвечать на глобализацию правительственными расходами на образование, инфраструктуру и технологии, Рональд Рейган выиграл президентство в 1980 году, пообещав урезать правительственные расходы и сократить налоги.

Протягом 30 років США йшли в хибному напрямку, скорочуючи роль уряду в економіці, замість стимулювання інвестицій, модернізації економіки і трудових ресурсів. В течение 30 лет США шли в неверном направлении, сокращая роль правительства в экономике, вместо стимулирования инвестиций, модернизации экономики и трудовых ресурсов. У короткостроковому плані багаті домоглися переваг, отримуючи податкові пільги. В краткосрочном плане богатые добились преимуществ, получая налоговые льготы. Бідні постраждали від втрати робочих місць і скорочення державних послуг. Бедные пострадали от потери рабочих мест и сокращение государственных услуг.

Економічна нерівність досягла граничного рівня, який не фіксувався з часів Великої депресії. Экономическое неравенство достигло предельного уровня, который не фиксировался со времен Великой депрессии. Ці несприятливі тенденції були посилені внутрішньою політикою. Эти неблагоприятные тенденции были усилены внутренней политикой. Багаті використовують свій добробут для посилення влади над урядом. Богатые используют свое благосостояние для усиления власти над правительством. Вони оплачують дорогі виборчі кампанії президентів і конгресменів. Они оплачивают дорогие избирательные кампании президентов и конгрессменов.

Таким чином, президенти і конгресмени, допомагаючи багатим, часто роблять це за рахунок іншої частини суспільства. Таким образом, президенты и конгрессмены, помогая богатым, часто делают это за счет остальной части общества. Той же синдром, при якому багаті отримали контроль над політичною системою, тепер вражає багато інших країн. Тот же синдром, при котором богатые получили контроль над политической системой, теперь поражает многие другие страны.

Втім, є кілька важливих знаків у світі, що люди ситі по горло урядами, які догоджають багатим, ігноруючи всіх інших. Впрочем, есть несколько важных знаков в мире, что люди сыты по горло правительствами, которые угождают богатым, игнорируя всех остальных. Почалося все із зростання кількості закликів до більшої соціальної справедливості. Началось все с роста призывов к большей социальной справедливости. Перевороти в Тунісі та Каїрі спочатку назвали "Арабською весною", бо вони, здавалося, проходять в арабському світі Перевороты в Тунисе и Каире сначала назвали "Арабской весной", поскольку они, казалось, проходят в арабском мире

Однак потім ми бачили протести в Тель-Авіві, Сантьяго, Лондоні і тепер - навіть у США. Однако потом мы видели протесты в Тель-Авиве, Сантьяго, Лондоне и теперь - даже в США. Протестуючі закликали, передусім, до проведення більш відкритої політики, у якій могли б узяти участь всі, а не лише корумповані політики олігархії. Протестующие призывали, прежде всего, к проведению более открытой политики, в которой могли бы принять участие все, а не только коррумпированные политики олигархии.

Крім того, Барак Обама поступово займає сторону лівих. Кроме того, Барак Обама постепенно занимает сторону левых. По закінченні трьох років, протягом яких його адміністрація няньчилася з корпоративними лобістами, він нарешті почав вказувати на те, що з багатих потрібно брати більше податків. По прошествии трех лет, что его администрация няньчилася с корпоративными лоббистами, он наконец начал указывать на то, что с богатых нужно брать больше налогов.

Це відбулося в кінці його президентського терміну. Это произошло в конце его президентского срока. Він міг би і далі підтримувати багатих та Уолл-Стріт в обмін на внески для його виборчої кампанії у 2012 році, але є проблиск надії, що Обама захистить більш справедливу бюджетну політику. Он мог бы и дальше поддерживать богатых и Уолл-Стрит в обмен на взносы для его избирательной кампании в 2012 году, но есть проблеск надежды, что Обама защитит более справедливую бюджетную политику.

Кілька європейських урядів, включаючи Іспанію, Данію і Грецію, здається, рухаються в тому ж напрямку. Несколько европейских правительств, включая Испанию, Данию и Грецию, кажется, движутся в том же направлении. Іспанія ввела податок на майно для платників податків з великим чистим капіталом. Испания ввела налог на имущество для налогоплательщиков с высоким чистым капиталом. Данія вибрала лівоцентристський уряд, виділяє більше грошей на урядові витрати, фінансовані новими податками на багатих. Дания выбрала левоцентристское правительство, выделяет больше денег на правительственные расходы, финансируемые новыми налогами на богатых. Греція проголосувала за новий податок на майно, щоб допомогти закрити діру фінансового дефіциту. Греция проголосовала за новый налог на имущество, чтобы помочь закрыть дыру финансового дефицита.

Єврокомісія також закликала до введення податку на фінансові транзакції, щоб збирати 75 мільярдів доларів на рік. Еврокомиссия также призвала к введению налога на финансовые транзакции, чтобы собирать 75 миллиардов долларов в год. Єврокомісія врешті погодилася, що фінансовий сектор Європи недостатньо обкладався податками. Еврокомиссия в конце согласилась, что финансовый сектор Европы недостаточно облагался налогами.

Введення нового податку може зіткнутися з політичною опозицією в Європі, особливо у Великобританії, з її великим і впливовим банківським сектором, але принцип розширення податкової справедливості бере гору в європейському порядку денному. Введение нового налога может столкнуться с политической оппозицией в Европе, особенно в Великобритании, с ее большим и влиятельным банковским сектором, но принцип расширения налоговой справедливости берет верх в европейской повестке дня.

Найуспішніші економіки світу знаходяться в Скандинавії. Самые успешные экономики мира находятся в Скандинавии. Використовуючи великі податки для фінансування високого рівня державних послуг, ці країни збалансували добробут із соціальною справедливістю та екологічною стійкістю. Используя большие налоги для финансирования высокого уровня государственных услуг, эти страны сбалансировали благосостояние с социальной справедливостью и экологической устойчивостью.

Це ключ до процвітання в глобалізованій економіці. Это ключ к процветанию в глобализированной экономике. Можливо, більше частин світу - і особливо молодь в усьому світі - починають усвідомлювати цю нову дійсність. Возможно, больше частей мира - и особенно молодежь во всем мире - начинают осознавать эту новую действительность.

Авторське право: , 2011 рік Авторское право: , 2011 год

Переклад з англійської - Тетяна Грибова Перевод с английского - Татьяна Грибова

]]> ]]>
/columns/2011/10/12/301552/ /columns/2011/10/12/301552/
/columns/2011/10/11/301284/ /columns/2011/10/11/301284/ support@epravda.com.ua (Людмила Ярошенко) support@epravda.com.ua (Людмила Ярошенко) Колонки Колонки Tue, 11 Oct 2011 11:49:44 +0300 Tue, 11 Oct 2011 11:49:44 +0300 Україна - держава високих ризиків. Украина - государство высоких рисков. Більшість українців, напевно, погодяться з цією тезою. Большинство украинских, наверное, согласятся с этим тезисом. У кожній сфері є проблеми, які негативно позначаються на якості їх життя. В каждой сфере есть проблемы, которые негативно сказываются на качестве их жизни.

В країні існує низка загроз, яким держава приділяє недостатньо уваги. В стране существует ряд угроз, которым уделяется недостаточно внимания.

Наприклад, південна і західна території з населенням понад 14 мільйонів людей знаходяться в зоні підвищеної сейсмічної активності. Например, южная и западная территории с населением более 14 миллионов человек находятся в зоне повышенной сейсмической активности.

За даними співробітника Інституту стратегічних досліджень Євгенія Яковлєва, в Україні висока ймовірність виникнення геологічних надзвичайних ситуацій. По данным сотрудника Института стратегических исследований Евгения Яковлева, в Украине высока вероятность возникновения геологических чрезвычайных ситуаций. Державна геологічна служба зафіксувала понад 20 тисяч зсувів та обвалів. Государственная геологическая служба зафиксировала более 20 тысяч оползней и обвалов.

В країні діють чотири атомні електростанції. В стране действуют четыре атомные электростанции. Якщо станеться аварія з викидом 10% радіоактивних речовин, то зона забруднення охопить 5 тисяч населених пунктів з населенням більше 22 мільйони громадян. Если произойдет авария с выбросом 10% радиоактивных веществ, то зона загрязнения охватит 5 тысяч населенных пунктов с населением более 22 миллионов граждан. Якщо аварія буде аналогічна масштабу чорнобильської, рівень смертності зросте в десятки разів. Если авария будет аналогична масштаба чернобыльской, уровень смертности возрастет в десятки раз.

За даними експерта Сергія Іванюти, в Україні понад 1,7 тисячі об'єктів промисловості, які зберігають або використовують сильнодіючі отруйні речовини, у тому числі 9,2 тисячі тонн хлору та 194 тисячі тонн аміаку. По данным эксперта Сергея Иванюта, в Украине свыше 1,7 тысяч объектов промышленности, которые хранят или используют сильнодействующие ядовитые вещества, в том числе 9,2 тысячи тонн хлора и 194 тысячи тонн аммиака.

На хімічно небезпечних об'єктах в основному використовують застарілі технології. На химически опасных объектах в основном используют устаревшие технологии. В разі виникнення надзвичайної ситуації з викидом отруйних речовин загальна площа зон хімічного зараження може охопити 250 адміністративно-територіальних одиниць, де проживає 20 мільйонів людей. В случае возникновения чрезвычайной ситуации с выбросом ядовитых веществ общая площадь зон химического заражения может охватить 250 административно-территориальных единиц, где проживает 20 миллионов человек.

Загрозлива ситуація з промисловими і побутовими відходами. Угрожающая ситуация с промышленными и бытовыми отходами. З існуючих 2 267 місць утилізації тільки 291 відповідає санітарним нормам. Из существующих 2 267 мест утилизации только 291 соответствует санитарным нормам. Наприклад, на Донбасі розташовано більше 400 накопичувачів шламу, заповнених токсичними речовинами. Например, на Донбассе расположено более 400 накопителей шлама, заполненных токсичными веществами.

Іншою загрозою є старіння будівель і споруд, особливо промислових. Другой угрозой является старение зданий и сооружений, особенно промышленных. Фізична зношеність сягає критичного рівня. Физическая изношенность достигает критического уровня. Незважаючи на постанову Кабміну від 1997 року, процес паспортизації будівель ніхто не курує. Несмотря на постановление Кабмина от 1997 года, процесс паспортизации зданий никто не курирует. В результаті, сталися сотні нещасних випадків, обумовлених аварійним станом будівель. В результате, произошли сотни несчастных случаев, обусловленных аварийным состоянием зданий.

Це лише невеликий фрагмент переліку небезпек, який підтверджує, що масштаб загроз в Україні вимагає системних та швидких рішень. Это лишь небольшой фрагмент перечня опасностей, подтверждающий, что масштаб угроз в Украине требует системных и быстрых решений.

Про механізми скорочення ризиків йшла мова на міжнародному форумі "Державно-приватне партнерство в сфері скорочення ризиків - основа конкурентоспроможності країни у 21 столітті", що відбувся наприкінці вересня. О механизмах сокращения рисков шла речь на международном форуме "Государственно-частное партнерство в сфере сокращения рисков - основа конкурентоспособности страны в 21 веке", состоявшемся в конце сентября.

Організували захід міжнародний фонд "Скорочення ризиків" та Комітет з питань довкілля, сільського господарства, місцевих і регіональних влад ПАРЄ. Организовали мероприятие международный фонд «Сокращение рисков» и Комитет по вопросам окружающей среды, сельского хозяйства, местных и региональных властей ПАСЕ. У форумі взяв участь президент Парламентської асамблеї Ради Європи Мевлют Чавушоглу. В форуме принял участие президент Парламентской ассамблеи Совета Европы Мевлют Чавушоглу.

Депутати - члени ПАРЄ з Франції, Хорватії, Монако, українські науковці та представники страхового бізнесу - обговорювали механізми зменшення ризиків. Депутаты - члены ПАСЕ из Франции, Хорватии, Монако, украинские ученые и представители страхового бизнеса - обсуждали механизмы уменьшения рисков.

Президент ПАРЄ акцентував увагу на ролі демократичних інституцій для посилення безпеки у світі. Президент ПАСЕ акцентировал внимание на роли демократических институтов для усиления безопасности в мире. "Ми чуємо про катастрофи в різних частинах світу, про надзвичайні ситуації, які призводять до людських втрат. Ми повинні бути відповідальними за умови, в яких живуть люди, і у яких вони житимуть далі", - зазначив він. "Мы слышим о катастрофах в разных частях света, о чрезвычайных ситуациях, приводящих к человеческим жертвам. Мы должны быть ответственными за условия, в которых живут люди, и в которых они будут жить дальше", - отметил он.

Особливу увагу було приділено проблемі транскордонних ризиків. Особое внимание было уделено проблеме трансграничных рисков. На думку голови фонду Володимира Костеріна, якість і тривалість життя людини в країні залежить від низки факторів, зокрема, від ефективності скорочення ризиків в інших країнах. По мнению главы фонда Владимира Костерина, качество и продолжительность жизни человека в стране зависит от ряда факторов, в частности, от эффективности сокращения рисков в других странах.

"У 21 столітті загрози одних країн впливають на соціально-економічну, екологічну та політичну ситуацію інших. Необхідно впровадити новий підхід до міжнародної політики - конкуренцію країн із скорочення ризиків. Це сприятиме підвищенню якості життя у кожній країні та на планеті в цілому", - вважає він. "В 21 веке угрозы одних стран влияют на социально-экономическую, экологическую и политическую ситуацию других. Необходимо внедрить новый подход к международной политике - конкуренцию стран по сокращению рисков. Это будет способствовать повышению качества жизни в каждой стране и на планете в целом", - считает он.

Для зменшення ризиків учасники запропонували декілька механізмів. Для уменьшения рисков участники предложили несколько механизмов.

По-перше - інституційні реформи, які повинні закласти нормативно-правову основу для системи попередження ризиків і мінімізації наслідків від стихійних лих через відповідні постанови, закони, оптимізацію функцій державних установ. Во-первых - институциональные реформы, которые должны заложить нормативно-правовую основу для системы предупреждения рисков и минимизации последствий от стихийных бедствий через соответствующие постановления, законы, оптимизацию функций государственных учреждений.

По-друге - розвиток інструментів ринкової економіки. Во-вторых - развитие инструментов рыночной экономики. Експерти звернули увагу на досвід роботи Кіотського протоколу. Эксперты обратили внимание на опыт работы Киотского протокола.

"Рівень торгівлі квотами, де гравцями були уряди, виявився неефективним. А рівень проектів спільного впровадження, де гравцями були комерційні компанії, спрацював. Треба враховувати правила глобальних ринків", - зазначив старший співробітник Центру екологічного моніторингу та біологічного розмаїття Євген Дикий. "Уровень торговли квотами, где игроками были правительства, оказался неэффективным. А уровень проектов совместного осуществления, где игроками были коммерческие компании, сработал. Надо учитывать правила глобальных рынков", - отметил старший сотрудник Центра экологического мониторинга и биологического разнообразия Евгений Дикий.

Він також порадив звернути увагу на доступ до грошей, зокрема, до позик. Он также посоветовал обратить внимание на доступ к деньгам, в частности, к займам. Залежно від того, наскільки та чи інша корпорація сприяє зменшенню ризиків, повинен залежати її доступ до фінансових ресурсів або процентна ставка кредитів. В зависимости от того, насколько та или иная корпорация уменьшения рисков, должен зависеть ее доступ к финансовым ресурсам или процентная ставка кредитов.

Експерт акцентував увагу на тому, що кредити видають під ризики, але враховуються лише локальні, а не глобальні аспекти розвитку міста, регіону, країни та континенту. Эксперт акцентировал внимание на том, что кредиты выдают под риски, но учитываются только локальные, а не глобальные аспекты развития города, региона, страны и континента.

Оптимальним механізмом для запобігання ризиків учасники назвали страхування. Оптимальным механизмом для предотвращения рисков участники назвали страхования.

На думку глави Всеукраїнської громадської організації "Профспілка страхових брокерів України" Василя Даркова, ефективним інструментом охорони природи і регулювання господарської діяльності в сфері природокористування може стати екологічне страхування, яке виконує превентивну, соціальну та інвестиційну функції. По мнению главы Всеукраинской общественной организации "Профсоюз страховых брокеров Украины" Василий Дарков, эффективным инструментом охраны природы и регулирования хозяйственной деятельности в сфере природопользования может стать экологическое страхование, которое выполняет превентивную, социальную и инвестиционную функции.

"Страхування у цій сфері дозволить скоротити бюджетні асигнування на попередження та ліквідацію негативних наслідків господарської діяльності для навколишнього середовища, а також зменшити ризик виникнення надзвичайних ситуацій шляхом здійснення превентивних заходів", - вважає Дарков. "Страхование в этой сфере позволит сократить бюджетные ассигнования на предупреждение и ликвидацию негативных последствий хозяйственной деятельности для окружающей среды, а также уменьшить риск возникновения чрезвычайных ситуаций путем осуществления превентивных мер", - считает Дарков.

Представники страхових компаній зазначили, що в Україні страхування майже не використовується як економічний механізм у сфері природокористування та охорони природи. Представители страховых компаний отметили, что в Украине страхования почти не используется как экономический механизм в сфере природопользования и охраны природы. Натомість це передбачено низкою міжнародних і національних нормативно-правових актів в рамках впровадження концепції сталого розвитку. Зато это предусмотрено рядом международных и национальных нормативно-правовых актов в рамках внедрения концепции устойчивого развития.

Необхідність розвитку нормативно-правової бази екологічного страхування підтверджує міжнародна практика. Необходимость развития нормативно-правовой базы экологического страхования подтверждает международная практика. З кінця 1970-х років у США і країнах ЄС діє спеціальна система страхування екологічних ризиків. С конца 1970-х годов в США и странах ЕС действует специальная система страхования экологических рисков.

Якщо страхування екологічних і соціально-економічних ризиків в Україні буде відповідати стандартам ЄС, це забезпечить не тільки економічні і соціальні бонуси для держави, а й позитивний репутаційний ефект на міжнародному рівні. Если страхование экологических и социально-экономических рисков в Украине будет соответствовать стандартам ЕС, это обеспечит не только экономические и социальные бонусы для государства, но и позитивный репутационный эффект на международном уровне.

Для підвищення безпеки і якості життя необхідна система комплексних заходів з боку держави за активної участі суспільно-політичних організацій та експертних груп. Для повышения безопасности и качества жизни необходима система комплексных мер со стороны государства при активном участии общественно-политических организаций и экспертных групп.

Про модернізацію держави часто говорять перші особи, але якісних змін досі нема. О модернизации государства часто говорят первые лица, но качественных изменений пока нет. Відтак, скорочення ризиків як мета і засіб модернізації України може бути вектором, який згуртує суспільство і допоможе підвищити ефективність державного управління. Следовательно, сокращение рисков как цель и средство модернизации Украины может быть вектором, который сплотит общество и поможет повысить эффективность государственного управления.

]]> ]]>
/columns/2011/10/11/301284/ /columns/2011/10/11/301284/
/columns/2011/10/10/297407/ /columns/2011/10/10/297407/ support@epravda.com.ua (Марко Олівенський) support@epravda.com.ua (Марко Оливенский) Колонки Колонки Mon, 10 Oct 2011 11:24:32 +0300 Mon, 10 Oct 2011 11:24:32 +0300 У 1962 році на 35% були підвищені ціни на продукти харчування. В 1962 году на 35% были повышены цены на продукты питания. Одночасно на Новочеркаському машинобудівному заводі Ростовської області були підвищені норми виробітку - відповідно зменшилися розцінки та зарплата. Одновременно на Новочеркасском машиностроительном заводе Ростовской области были повышены нормы выработки - соответственно уменьшились расценки и зарплата. Робітники вийшли на вулицю з протестом. Рабочие вышли на улицу с протестом. За наказом зверху армія розстріляла неозброєних людей. По приказу сверху армия расстреляла безоружных людей.

Цим був продемонстрований імперіалізм радянської доби в економіці. Этим был продемонстрирован империализм советских времен в экономике. Розстріл робітників в Новочеркаську засекретили, але інформація про ці події поширювалася спочатку в партійному середовищі, а згодом і серед господарників. Расстрел рабочих в Новочеркасске засекретили, но информация об этих событиях распространялась сначала в партийной среде, а впоследствии и среди хозяйственников.

Наприкінці того ж року в надрах апарату ЦК КПРС визріла думка щодо необхідності проведення економічних реформ, які не руйнували б засади компартійного економічного імперіалізму і посилювали б самостійність керівників підприємств. В конце того же года в недрах аппарата ЦК КПСС созрела мысль о необходимости проведения экономических реформ, которые не разрушали бы основы компартийного экономического империализма и усиливали бы самостоятельность руководителей предприятий.

Цю думку підтримував академік А. Румянцев, який певний час працював в партійних органах і мав з ними тісні зв'язки. Это мнение поддерживал академик А. Румянцев, который некоторое время работал в партийных органах и имел с ними тесные связи. Однак він жив в центрі радянського імперіалізму - Москві, а тому був вельми обережний, до того ж, не мав власної економічної школи. Однако он жил в центре советского империализма - Москве, а потому был весьма осторожен, к тому же, не имел собственной экономической школы.

Саме тому авангардом реформ стала харківська економічна школа професора Є. Лібермана - ідейного батька економічної реформи 1965 року. Именно поэтому авангардом реформ стала харьковская экономическая школа профессора Е. Либермана - идейного отца экономической реформы 1965 года. В той час Харків для Москви був економічною провінцією, незважаючи на потужну промисловість і науку. В то время Харьков для Москвы был экономической провинцией, несмотря на мощную промышленность и науку.

"Хай там, в Харкові, щось запропонують, а ми розглянемо", - думали в Москві. "Пусть там, в Харькове, то предложат, а мы рассмотрим", - думали в Москве. Однак Ліберман був не тільки вченим, а й прагматиком, тому він заручився підтримкою своїх ініціатив з боку керівників великих підприємств. Однако Либерман был не только ученым, но и прагматиком, поэтому он заручился поддержкой своих инициатив со стороны руководителей крупных предприятий. Проігнорувати їх ЦК не міг. Игнорировать их ЦК не мог.

Першим науковим кроком харків'ян було надання широких прав в господарюванні керівництву "АвтоВАЗу" та Щокінського хімкомбінату за умови випереджаючого зростання продуктивності праці порівняно із зростанням середньої зарплати. Первым научным шагом харьковчан было предоставление широких прав в хозяйствовании руководству "АвтоВАЗа" и Щокинського химкомбината при условии опережающего роста производительности труда по сравнению с ростом средней зарплаты.

Це був перший прорив суцільного фронту економічного імперіалізму ЦК КПРС та уряду, які боялися втратити владу. Это был первый прорыв сплошного фронта экономического империализма ЦК КПСС и правительства, которые боялись потерять власть. Однак процес пішов, і зупинити його було важко. Однако процесс пошел, и остановить его было трудно. З кожним роком наростав вал постанов, які розширяли права підприємств. С каждым годом нарастало вал постановлений, которые расширяли права предприятий.

На початку 1970-х років автор працював начальником бюро наукової організації праці та виробництва процвітаючого заводу "Київпластмас" і отримував всі постанови та інструкції. В начале 1970-х годов автор работал начальником бюро научной организации труда и производства процветающего завода "Киевпластмасс" и получал все постановления и инструкции. З цього і почався власний крок автора в реформуванні економіки. С этого и начался собственный шаг автора в реформировании экономики.

У ливарному виробництві пластмас один робітник обслуговував один автомат. В литейном производстве пластмасс один рабочий обслуживал один автомат. Поки на ньому йшло лиття виробів, робітник простоював. Пока на нем шло литье изделий, рабочий простаивал. Одночасно він бажав більше заробити. Одновременно он желал больше заработать. Для цього треба було почати обслуговувати два чи кілька автоматів. Для этого надо было начать обслуживать две или несколько автоматов.

Автор розробив формулу розрахунку норм виробітку та розцінок, яка передбачала випереджаюче зростання продуктивності праці порівняно із зростанням зарплати. Автор разработал формулу расчета норм выработки и расценок, которая предусматривала опережающий рост производительности труда по сравнению с ростом зарплаты. Робітники підтримали автора, але з точки зору тих часів це була самодіяльність. Рабочие поддержали автора, но с точки зрения тех времен это была самодеятельность.

Офіційно норми виробітку та розцінок, затверджені "зверху", були розраховані на обслуговування одного автомата, тому на засіданні парткому заводу щодо впровадження пропозиції автора голоси його членів розійшлися. Официально нормы выработки и расценок, утвержденных "сверху", были рассчитаны на обслуживание одного автомата, поэтому на заседании парткома завода по внедрению предложения автора голоса его членов разошлись.

Партійні функціонери були проти, вважаючи за необхідне написати листа в уряд з проханням дозволити експеримент. Партийные функционеры были против, считая необходимым написать письмо в правительство с просьбой разрешить эксперимент. Гендиректор вагався. Гендиректор колебался. Виробничники були "за", хоча і розуміли, що для автора пропозиції і директора це закінчиться сумно. Производственники были "за", хотя и понимали, что для автора предложения и директора это закончится печально.

Тоді рішення з цього питання не було прийнято. Тогда решение по этому вопросу не было принято. Згодом автор написав статтю в союзний журнал "Пластичні маси". Впоследствии автор написал статью в союзный журнал "Пластические массы". Пішли позитивні відгуки підприємств з переробки пластмас. Пошли положительные отзывы предприятий по переработке пластмасс. Позитивно оцінив статтю і журнал "Соціалістичний труд", неофіційно підтримуваний апаратом економічного відділу ЦК КПРС. Положительно оценил статью и журнал "Социалистический труд", неофициально поддерживаемый аппаратом экономического отдела ЦК КПСС.

Однак в офіційних відповідях Держкомпраці СРСР та загального відділу ЦК КПРС наголошувалося, що дане питання повинно пройти експертизу. Однако в официальных ответах Госкомтруда СССР и общего отдела ЦК КПСС отмечалось, что данный вопрос должен пройти экспертизу. Це означало, що відповідну постанову довелось би чекати мінімум рік. Это означало, что соответствующее постановление пришлось бы ждать минимум год.

Автор надіслав на адресу цих установ копії відгуків з підприємств різних міст СРСР, а також довів копію відгуків до всіх членів парткому. Автор направил в адрес этих учреждений копии отзывов с предприятий разных городов СССР, а также доказал копию отзыва ко всем членам парткома. Те ж саме було надано Віктору Найдьонову, учню та соратнику Лібермана для передачі останньому. То же самое было предоставлено Виктору Найденову, ученику и соратнику Либермана для передачи последнему.

На одному із засідань партком заводу вирішив підтримати пропозицію автора і впровадити її в життя. На одном из заседаний партком завода решил поддержать предложение автора и внедрить ее в жизнь. Можливо, саме тому автора не зачепили репресії фінансових органів. Возможно, именно поэтому автор не затронули репрессии финансовых органов. Більше того, йому було запропоновано підвищення по службі. Более того, ему было предложено повышение по службе.

Головним було те, що цей епізод надихнув автора на вирішення однієї з головних проблем економіки - зменшення соціальної напруги при щорічному перегляді норм виробітку. Ця проблема була вирішена автором в дисертаційній роботі.

З того часу автор усвідомив, що на керівних посадах на підприємствах і в державі повинно бути значно більше молодих людей. Вони не бояться експериментувати і ламати економічні стереотипи імперського минулого, в тому числі в економіці.

Апріорі не може бути процвітаючої держави, якою керують пенсіонери. Вони оглядаються у своє компартійне минуле. Вони ніколи і за будь-яких обставин не будуть рушійною силою демонтажу імперського економічного минулого.

У 1980 році в Польщі профспілка "Солідарність" широким фронтом виступила проти засилля держави в економічному житті. Ці події широко висвітлювала преса, тож керівництво СРСР боялося, щоб подібне не перекинулося на Радянський союз.

Автора та інших керівників економічних служб підприємств викликали в місцеві партійні органи і наказали протягом року припинити перегляд норм виробітку. В той же час підприємства продовжували отримувати офіційні завдання на перегляд норм.

Згадуючи події минулого і порівнюючи їх з продовженням імперської політики влади незалежної України, бачимо, що імперіалізм в економіці продовжує діяти. Місцеві органи влади не мають достатніх повноважень для розвитку своїх територій.

Як би не працював район чи область, бюджетні кошти все одно забере Київ, щоб потім на розсуд чиновників віддати частину з них на потреби території. Встановити норматив відрахувань в держбюджет для кожного регіону окремо влада боїться.

В такому разі регіони стануть незалежними від державного керівництва, і звузяться можливості для розкрадання коштів, в тому числі на так звану інфраструктуру. Місцева влада сама буде вирішувати, на що витрачати кошти громади.

Така зміна бюджетного фінансування могла б зруйнувати залишки імперської свідомості в економіці і політиці, в тому числі - в ліквідації інституту представників президента в регіонах. Принцип "вся влада радам", проголошений більшовиками в 1917 році, реально втілений в життя лише в розвинених країнах.

Поки президент концентруватиме всі важелі влади, а Партія регіонів перед виборами в черговий раз витягуватиме з шухляди прогнилі гасла масового впровадження російської мови в Україні, доти буде залишатися й імперіалізм в економіці.

Годування народу балачками про президентські "реформи" замість доступних продуктів харчування вже не надихне українців підтримувати нинішній режим. Як образно кажуть в народі, він вже іде з ярмарки.

]]> ]]>
/columns/2011/10/10/297407/
/columns/2011/10/7/300964/ support@epravda.com.ua (Сергій Лямець) Колонки Fri, 07 Oct 2011 10:47:43 +0300 Как и любой маститый интеллектуал, автор книги "Черный лебедь" Нассим Талеб своим выступлением вызвал брожение в умах.

Кто-то с ним согласился, кто-то нет, но в любом случае эффект был впечатляющим. После его часового выступления сливки финансового общества Украины, помимо традиционных анекдотов, говорили о великом.

Маститый американец, который консультирует Барака Обаму, в Украину приехал впервые, по приглашению группы "Инвестиционный капитал Украина". Двухэтажный концертный зал был забит знаменитыми личностями от Николая Лагуна до Петра Порошенко.

Логика часовой лекции Талеба свелась к тому, что фатальные неожиданности невозможно предвидеть. Они как смерть - могут наступить через 50 лет, а могут - через час. Однако они обязательно наступают, и именно они играют основную роль в судьбе финансового рынка и экономики в целом.

Таким ситуациям Талеб посвятил книгу, назвав их "черными лебедями". Поскольку кризис таки случился, автор внезапно стал великим мыслителем и даже заработал миллионы на всеобщем обвале.

После финансового кризиса 2008 года многие взяли на вооружение теорию "черных лебедей" и принялись пророчить новые кризисы. Талеб настаивает, что никто не мог предсказать кризисы 1980-х и 1990-х годов, и нет смысла предсказывать новые неурядицы. Вместо этого он предложил в целом подготовиться к неожиданностям.

После выступления несколько сотен слушателей делились своими мнениями.

"Пусть заработает еще раз по такой схеме", - сказал один из них.

"Каждый год езжу на конференцию к Пинчуку, он постоянно кого-то модного привозит. Все они говорят классные вещи, а потом все равно происходит что-то, что никто не смог предсказать", - сыронизировал один из журналистов.

Ниже - некоторые цитаты из лекции Талеба с научно-практическим комментарием.

Everything is dominated by rare events... Everything comes from extremes in finance, in economy.

Талеб скептически отнесся к типичному подходу экономистов, которые строят теории на закономерных, регулярно происходящих процессах.

Он иронично рассказал о людях, которые годами строят свое состояние понемногу, опираясь на предсказуемые вещи. Однако раз в десяток лет происходит нечто, и они теряют больше, чем заработали за все это время.

The world today will not give you a chance if you are fragile. We are forced now to be at least robust… If you have stability in finance, it becomes fragile... Your system needs stressers to become stronger.

"Все, что не убивает меня, делает меня сильнее". Талеб привел это знаменитое высказывание Ницше как иллюстрацию к своей теории.

В мире, где может произойти все что угодно, необходимо быть крепким - один из вариантов перевода слова robust . Иначе, если ваше создание слишком хрупкое - fragile , оно неминуемо станет жертвой неожиданного шока.

Докладчик привел пример, что обычная книга более устойчива к шокам, хотя в электронную "читалку" помещаются 500 книг.

Один из журналистов, по образованию инженер, возразил Талебу, что антоним "хрупкости" - "пластичность". Тот парировал, что пластичность в его понимании является одним из критериев крепости. И вообще - в мире есть только одно "антихрупкое" явление - нанотрубки, по которым колотишь молотком, а они становятся крепче.

If you try to harm it, it improves. Up to a point.

Переводим: создавайте шоки, господа, и система будет становиться крепче, но не переборщите.

I was an option trader. I liked volatility… Political system is hungry for volatility. The same thing is evolution. Volatility makes things robust.

То, что любит изменения, становится более живучим.

In past a run to the bank took days. Today I just need to wash up my hands… The island effect has disappeared. You have the whole world. It is not very good for stability.

Глобализация сделала миру медвежью услугу. Если раньше шок происходил в одной части земного шара, то в целом мир был стабилен. Сегодня границы исчезли, и весь мир превратился в единое поле для игры. Система естественной безопасности, существовавшая веками, разрушена.

You don 't have to predict what will harm you… Let's take a lesson from mother nature… She makes spare parts, reserves. Nature doesn 't like to optimise…

По сути, Талеб предлагает иметь резервы мощности. Вероятно, это предложение звучит странно, потому что оно в корне противоречит идее оптимизации расходов. Именно по этой причине за последние двадцать лет происходило большинство укрупнений и слияний по всему миру. Теперь Талеб говорит крамольные вещи.

When companies become very large they dissapear. They become fragile. This is idea against globalization… Mother nature doesn 't like overspecialization.

Понятно. Понятно. По сути - прогноз краха транснациональных корпораций. При условии, что они специализированные, как Nokia .

Country may have sspecialized companies… but as a whole it should have a portfolio.

В стране могут существовать специализированные бизнесы, но экономика страны устойчива, если в целом у нее есть портфель из разных сильных компаний.

The black swan is unknown but fragility is. I never recommend people think in terms of black swans. But in terms of fragility. Remove fragility.

Если вы пытаетесь спрогнозировать следующий шок, даже прослушав лекции Талеба, это не имеет смысла. Лучше займитесь закаливанием.

I am not an investment advisor, I am a risk person.

На вопрос, во что же вкладывать сегодня, Талеб отвечает именно так: "Решайте сами. Я ученый".

]]> ]]>
/columns/2011/10/7/300964/
/columns/2011/10/6/300711/ support@epravda.com.ua (Наталя Доценко-Білоус) Колонки Thu, 06 Oct 2011 09:55:44 +0300 Історія неодноразово показує, що вихід з економічної кризи пов'язаний з реалізацією державою і муніципалітетом інфраструктурних проектів, які дозволяють пожвавити і виробництво, і попит, і споживання.

Інфраструктурні проекти - це унікальні проекти, які характеризуються високою соціальною та державною значущістю, низькою рентабельністю, а то і збитками.

Часто держава не здатна самостійно профінансувати багато інфраструктурних проектів. Саме тому в європейських, азійських і африканських країнах вдаються до державно-приватного партнерства.

В Україні є закон "Про державно-приватне партнерство", прийнятий 1 липня 2010 року. Як не парадоксально, але саме тому в Україні нема державного-приватного партнерства - ДПП - і, схоже, не буде доти, доки цей закон не змінять.

З моменту прийняття закону залишається відкритим питання співвідношення українського ДПП та інвестиційної діяльності, спільної діяльності, концесій, які мають окреме правове регулювання і сформовану практику застосування.

Протягом року дії закону в Україні не був реалізований жоден проект на умовах ДПП. Більше того, акт створив суттєві проблеми в залученні державними партнерами приватних інвесторів на умовах концесії, інвестиційних договорів і договорів оренди, заблокувавши інвестиційну діяльність в державних інфраструктурних проектах.

В результаті можливі інвестиційні проекти перетворилися на невигідне для держави явище - орендні взаємини державних підприємств і приватних інвесторів.

Одна з останніх законодавчих ініціатив - закон №3686-VI від 8 липня 2011 року - дозволила розблокувати використання інвестиційних договорів без втручання уряду.

Однак над державними суб'єктами, які наважуються укладати інвестиційні угоди з приватними інвесторами, як дамоклів меч, висить ризик визнання в їх діях перевищення посадових повноважень.

Обґрунтувати деструктивний потенціал закону можна такими аргументами.

1. 1. Мета ДПП і мета участі приватного партнера у відносинах ДПП.

Унікальний випадок, але законодавець забув визначити мету ДПП. Документ не розкриває цілі даних відносин з позиції інтересів інвестора. Тому відповідь на питання, навіщо приватному партнеру ДПП, доводиться шукати методом дедукції.

Приватного партнера як суб'єкта господарювання може цікавити отримання прибутку, прав власності на майно та додаткових інвестиційних можливостей. Отже, необхідно зрозуміти, чи досягатиме приватний бізнес цих цілей за допомогою ДПП.

ДПП та отримання прибутку - явно несумісні явища. Стаття 8 Господарського кодексу каже, що органи державної влади та місцевого самоврядування не є суб'єктами господарювання, тоді як саме державні і комунальні підприємства, виключені з відносин ДПП, є суб'єктами господарювання відповідно до статті 55 кодексу.

Таким чином, враховуючи відсутність у державного партнера статусу суб'єкта господарювання, метою ДПП не може розглядатися отримання доходу чи прибутку.

ДПП і набування прав на майно виключається апріорі, адже ДПП - не спосіб роздержавлення. Практики погодяться, що найбільш поширеною формою співпраці державного і приватного суб'єктів за останні роки стала оренда державного майна.

Одна з причин - відсутність конкурсу на вибір орендаря, а також можливість реконструкції державного майна з придбанням прав власності на поліпшення, здійснені за згодою орендодавця.

У статті 7 закону про ДПП однозначно виключається придбання приватним партнером прав власності на об'єкти, добудовані чи реконструйовані в рамках ДПП. Такі об'єкти підлягають поверненню державному партнеру.

Відповідно, виникає риторичне питання: що привабливіше для приватного суб'єкта: участь у ДПП чи роль орендаря державного майна.

Якщо розглядати ДПП та отримання додаткових інвестиційних можливостей, то, на перший погляд, ДПП дає приватному партнеру певні плюси, наприклад, неаукціонне отримання прав на земельну ділянку відповідно до статті 134 Земельного кодексу.

Проте, отримавши землю в оренду для створення і поліпшення державного об'єкта - без права будувати там об'єкти приватної власності, приватний партнер зіткнеться з орендною платою, яка становить 3-12% від нормативної грошової оцінки на рік.

Крім того, він буде змушений відшкодувати витрати державного партнера на розробку документації із землеустрою та її експертизу. Навіщо приватному партнеру бути орендарем, землекористувачем, якщо замовником будівництва і власником об'єкта буде державний партнер, як це і відбувається в концесійних відносинах?

Питання риторичне, навіяне виявленими вадами у законі "Про планування і забудову територій".

Залучити приватного партнера можна було б шляхом надання йому державних гарантій. Однак жодна із статей закону не містить такого положення чи порядку відшкодування вкладених приватним партнером коштів, не кажучи про дохід.

На тлі відсутності прибутковості ДПП та інших інвестиційних можливостей на приватного партнера покладається частина ризиків - стаття 1. Єдино, що обіцяє при цьому законодавець, - це їх справедливий розподіл - стаття 3.

Ймовірно, законодавець при визначенні кола можливих приватних партнерів забув вказати благодійні товариства та інші неприбуткові організації, основна діяльність яких відповідає принципам ДПП - стаття 3 закону.

2. 2. ДПП не є різновидом інвестиційної діяльності.

Враховуючи відсутність зв'язку між законами про інвестиційну діяльність і про ДПП, а також відсутність у приватного партнера як мети отримання прибутку чи досягнення соціального ефекту, ДПП та інвестиційна діяльність не мають нічого спільного.

Більше того, постанова уряду від 17 квітня 2009 року №530 визначила можливість співробітництва державних підприємств і приватних інвесторів при реалізації інвестиційних проектів. Це свідчить про наявність альтернативних ДПП механізмів співпраці державних і приватних суб'єктів.

3. 3. Єдиною формою реалізації ДПП є договори.

На жаль, на відміну від прогресивного досвіду західної Європи та Росії в цій сфері, український законодавець побачив ДПП лише у формі договору, а не у формі комплексного фінансово-правового механізму, що допускає використання різних фінансових інструментів, інститутів, а також організаційно-правових об'єднань.

Приміром, альтернативним варіантом договору як основи для здійснення проектів ДПП могли б стати кластери - організаційні об'єднання державного і приватного партнерів за участю фінансових установ з правом випуску фінансових інструментів.

Наявність правової можливості організаційно об'єднати державного та приватного партнерів і випустити фінансові інструменти дозволило б залучити додаткове фінансування і при цьому не зловживати використанням гарантій.

4. 4. Оренда державного майна строком більш ніж на п'ять років - ДПП?

З появою закону зникли очікування перспектив багатообіцяючої співпраці з державними партнерами, але виникли побоювання: закон може припинити використання існуючих механізмів співпраці з держпідприємствами. У групі ризику - довгострокова оренда державного майна, адже вона відповідає ознакам ДПП.

На допомогу в розмежуванні ДПП та оренди приходять статті 4 і 7, що визначають атрибути ДПП - його об'єкти та операції, які повинні проводитися в процесі ДПП. Об'єктом ДПП можуть бути існуючі, створювані і придбані об'єкти - ймовірно, рухоме і нерухоме майно, - що цілком відповідає вимогам до об'єкта договору оренди.

Однак операції при ДПП та оренді відрізняються. При оренді державного об'єкта відсутні проектування чи будівництво, а є лише тимчасове користування. Отже, оренда держмайна як альтернатива ДПП для приватного партнера не зазнала змін.

5. 5. Відсутні вимоги до статусу державного партнера.

Дивно, що при жорсткості вимог до вибору приватного партнера законодавець не передбачив особливих вимог до його статусу і досвіду реалізації таких проектів, як, наприклад, до стратегічних інвесторів при приватизації об'єктів групи "Г".

Таким чином, приватним партнером може бути новостворене підприємство, яке заявило найбільш оптимальне фінансування проекту. Навіть спільну діяльність без створення юридичної особи закон розглядає як приватного партнера.

Законодавець забув, що при дозволеному достроковому виходу учасників спільної діяльності з договору він припиняється - стаття 1141 Цивільного кодексу. Це спричинить зникнення приватного партнера - відмінна альтернатива односторонньому розірванню договору з ініціативи приватного партнера.

6. 6. Закон - інструкція, яка регламентує порядок проведення конкурсу.

Якщо гарантіям приватного партнера присвячена одна стаття закону, то процедурою конкурсу законодавець явно захопився, детально розписавши її у двох розділах і не забувши про їх публікацію в газеті "Урядовий кур'єр" або "Голос України".

Усвідомлюючи відсутність масового інтересу до проектів ДПП, законодавець не розгубився і передбачив можливість конкурсу з одним учасником. Явні побоювання авторів документа підтверджуються тим, що процедура визначення приватного партнера у законі починається з опису особливостей конкурсу з одним учасником.

Настільки очевидна відсутність комерційного сенсу участі приватного партнера в проектах ДПП спонукає шукати альтернативні варіанти моделі співробітництва з державою, які б мали щось спільне з веденням підприємницької діяльності.

Наведені доводи і практика правозастосування ілюструють відсутність логіки та економічного сенсу в законі "Про державно-приватне партнерство", а також свідчать, що його дія стримує реалізацію інфраструктурних проектів.

Враховуючи, що діючий закон про ДПП - невдала піар-акція, виникає закономірне питання: а чому б не реформувати державне-приватне партнерство?

]]> ]]>
/columns/2011/10/6/300711/
/columns/2011/10/5/300634/ support@epravda.com.ua (Олексій Кучеренко) Колонки Wed, 05 Oct 2011 11:23:54 +0300 Не можу втриматися, щоб не відреагувати на , запропоновану керівником Харківської ОДА Михайлом Марковичем Добкіним, якого давно знаю як великого оригінала, що завжди вирізняється індивідуальними підходами у справі реформування житлово-комунального господарства.

Не можу сказати, що я принципово проти такої новації, такий досвід є у росіян. Однак мене лякає, що політики, які, як правило, не дуже добре розбираються в серйозному комплексі житлово-комунальних проблем, часто-густо влаштовують собі точкові піар-кампанії, побудовані на гучних заявах, не вдумуючись в суть сказаного.

У цьому зв'язку хотілося б закликати: перш ніж застосовувати жорсткі санкції до боржників, держава і муніципальна влада повинні самі відзвітувати перед людьми, чи все вони зробили для того, щоб мати моральне право щось вимагати.

Почну з головного: злощасна справедливість тарифів ЖКГ.

Хочу нагадати Михайлу Марковичу, що три місяці тому прокотилася низка звільнень, які торкнулися як вищого керівництва галузі, так і деяких муніципалітетів. Причиною відставки називалися саме несправедливі тарифи. І зараз хотілося б отримати відповідь: так які ж тарифи справедливі? Думаю, і жителі Харкова хотіли б це знати.

Є й інше вельми болюче для населення України питання: як же формується ціна на основні компоненти тарифу? У першу чергу, звичайно, нас цікавить ціна на газ.

Думаю, і керівництво Харківщини, де видобувається значний обсяг українського газу, могло б запитати у шановного монополіста "Нафтогазу": а яка ціна на український газ на свердловині, де він видобувається? І за якою ціною він йде на підприємства, передусім, на теплокомуненерго, де згодом формується ціна на гігакалорію?

Ще одне важливе і не менш болюче питання для населення південного сходу України - глибока боргова яма, в якій воно перманентно перебуває багато років.

Харківська, Донецька і Луганська області - на перших позиціях серед неплатників за газ. Відтак, логічно було б вимагати застосування санкцій до керівників цих областей, бо вони не можуть забезпечити ці розрахунки. Починати шокову терапію слід із себе.

Як фахівець з утворення тарифів, хотів би почути від Михайла Марковича чесну відповідь: чи всі гроші, які збираються з населення і підприємств теплокомуненерго області, йдуть на розрахунки за газ або на вирішення проблем тепловиків?

Не хочу наступати на болючі мозолі, але історія з придбанням лавочок для метро дозволяє припустити, що щось подібне може повторитися і при закупівлі іншого обладнання, у тому числі і для підприємств теплокомуненерго.

Як голова Спілки власників житла хотів би звернути увагу пана Добкіна і на проблему співфінансування капремонту та енергозбереження для наших харківських ОСББ.

Викликає здивування, що люди, пройшовши довгий шлях поневірянь, створивши проект капітального ремонту свого будинку, отримавши згоду більшості мешканців на 20-відсоткову грошову участь у співфінансуванні разом з муніципалітетом, раптом отримують від місцевих управлінь ЖКГ удвічі завищені ремонтні кошториси.

Виникає питання: якщо ті додаткові 50% уже кимось поділені, то який дурень увійде в це публічно-приватне партнерство? Якщо хтось вважає, що в ролі простаків знову виступлять народ чи закордонний інвестор, то такі розумники глибоко помиляються.

Так, ці питання не були вирішені при нашому уряді, але за останні півтора-два роки вони ще більше загострилися. Виходу з глухого кута, на жаль, не видно.

Як будь-який нормальний громадянин, підтримуючи нашого президента в закликах до боротьби з корупцією, хочу звернутися до керівників місцевих органів влади з порадою сконцентруватися на передньому фронті цієї найболючішої проблеми.

Боротьба з корупцією, прозорість при розподілі бюджетних коштів і проведенні тендерів на закупівлю обладнання для комунальних підприємств могла б повернути населенню віру у владу, а владі дала б моральне право щось вимагати від людей.

]]> ]]>
/columns/2011/10/5/300634/
/columns/2011/10/4/300480/ support@epravda.com.ua (Володимир Дзьобак) Колонки Tue, 04 Oct 2011 13:54:25 +0300 Гросмейстерам за шахівницею під час турніру підказувати не можна, але у них між партіями бувають години відпочинку, і тоді їм, можливо, стали б у пригоді наші "шахові етюди".

Те, що нинішній президент не піддається на прямий шантаж з боку Росії та Європи, ніби й непогано. Та все ж відчувається брак нереалізованого потенціалу.

Насамперед, основна взаємодія зосереджена на осі Схід - Захід, Росія - Європа, але можливі й інші варіанти. Спробуємо змоделювати їх на прикладі газових проблем.

Захист економічних інтересів, на жаль, перейшов у площину втрат або надбань в сфері політичній.

ГТС із джокерів може перетворитися в звичайну шістку. Це - як у шахах: прохідний пішак, що мав усі шанси перетворитися на королеву, за крок від мети можна втратити через необдуманий хід.

Без газу газова труба може перетворитися на металобрухт. Однак чому розглядається лише Європа або Росія? Почнемо з найпростішого.

Південний потік . Напередодні розгортання світової кризи через небажання Європи сприйняти цей проект Росії буде дуже важко його реалізувати. Може статися, що вона його таки побудує, а наповнення відставатиме чи виявиться зайвим - цілком природно, що при постачанні додаткових об'ємів ціна впаде.

Або ж Європа, збільшивши закупівлю зрідженого газу, змусить Росію для швидкої окупності проекту продавати свій газ занадто дешево, на що дуже сподіваються її партнери у цьому проекті.

Набукко . Проект є, а газу поки що нема. Туркменістан та Азербайджан не дуже поспішають брати участь в досить аморфному проекті. Вони розуміють, що одразу після остаточного рішення щодо їх вступу до нього відносини з Росією погіршаться.

Що ж до Ірану, то його тісні зв'язки з Росією і напружені з Європою та США дають змогу прогнозувати, що іранське керівництво утримається від участі в Набукко. До того ж, на фоні фінансових негараздів в європейському господарстві чекати швидкого будівництва не доводиться. А хто перший збудує, той і виграє партію.

Азербайджан, який володіє потужними нафтогазовими запасами, давно міг перетворитися на серйозного світового гравця, якби не його географічне положення. Однак, маючи сировинну базу і значний приплив валютних надходжень, він залишається лише сировинним придатком. Хоча амбіції досить значні.

Туркменістан . Те саме. Більше того, завдяки газовим контрактам 2009 року на ринок було виведено Росію. Однак в нового керівництва нема бажання дешево продавати газ російському "Газпрому". Вони готові до інших, але реальних пропозицій.

Цілком реальним бачиться новий нестандартний хід. Може, варто запропонувати президенту Алієву участь у ГТС в обмін на серйозні родовища або на довгостроковий контракт транспортування газу за нормальною європейською ціною?

За допомогою Грузії, яка отримала би невеличкий пакет у ГТС, можна було б протягом двох-трьох років побудувати завод із зрідження газу на її території. Цей газ постачався би з Азербайджану в Одесу. Далі - закачування в ГТС і продаж в ЄС.

Кошти на будівництво міг би дати Китай з паралельним заохоченням Туркменістану. Якби вдалося залучити останній, це дозволило б гармонізувати стосунки двох таких потужних гравців і зробити проект справді перспективним.

Що ж до участі Китаю, то його бажання вийти на європейські ринки останнім часом посилилося. Крім того, мало б місце створення в регіоні потенційної рівноваги з північним сусідом. Можна прогнозувати, що у Росії трішки зменшились би амбіції, і говорила б вона з нашим керівництвом іншим тоном.

Поки Росія і Європа вагаються, Україна із своїми партнерами могла б швидко реалізувати проект. Україна вперше заявила би про себе як про серйозного гравця на світовій шахівниці, створивши потужні блоки реальних партнерів. Тоді б і Європа, і Росія ставилися би до України інакше.

]]> ]]>
/columns/2011/10/4/300480/
/columns/2011/10/3/299194/ support@epravda.com.ua (Марко Олівенський) Колонки Mon, 03 Oct 2011 09:52:39 +0300 Покійний колега автора, інвалід війни, казав: "Щоб знати економіку, мало бути добрим фахівцем, треба йти і дивитися, що люди їдять, як одягнуті, в яких будинках живуть. Йди до них". Недавно, йдучи від стоматолога, автор пішов через Хрещатик, де розташувалися політичні супротивники.

Багато разів по дорозі додому автор зупинявся і здалека дивився на прапори, що тріпотіли за двісті метрів від нього на Хрещатику. Саме там, біля Печерського суду, розташувалися наметові містечка опозиції та їх владних політичних супротивників.

Оскільки до станції метро "Площа Льва Толстого" втричі ближче, ніж до станції "Майдан незалежності", кожен раз автор йшов до найближчої станції. Цього ж разу, згадавши про вислів мудрої людини, вирішив йти довгим шляхом через Хрещатик.

Перше, що впадає в око, це фундаментально споруджене наметове містечко прихильників влади та безліч спеціально виготовлених для демонстрації своєї позиції транспарантів і прапорів, в тому числі чорного кольору. На погляд автора, досвідченого заводського економіста, вартість містечка сягає 50-70 тисяч гривень.

Містечко опозиції, головним чином БЮТ, значно скромніше. У ньому нема антуражу містечка регіоналів. Вартість прапорів України, виготовлених масовим тиражем, разів у десять нижча за вартість прапорів влади, виготовлених за спецзамовленням.

Транспарантів в опозиції майже нема, а агітки "За Тимошенко" написані на клаптиках картону від руки. Вартість всього цього, включаючи намети, не перевищує 15 тисяч гривень. Зразу ж згадалася назва відомого роману Ірвіна Шоу "Багач, бідняк".

"Багач" - це, зрозуміло, Партія регіонів, "бідняк" - БЮТ та "Фронт змін". Це, звичайно, спрощення. В БЮТ теж були багатії, але більшість з них вже у Партії регіонів. Звісно, вони перебігли не з ідеологічних міркувань, а задля збереження свого бізнесу.

Для продажних бізнесменів гроші вище за необхідність прогинатися, а це неодмінно треба робити. "Регіоналам" потрібні не гроші, а дуже великі гроші, зокрема, для того, аби прогодувати армію найманих "борців за правду", які теж хочуть добре їсти та м'яко спати у величезних квартирах, які влада роздала наближеним.

Ті, хто не бачили їх будинків з величезними квартирами, безоплатно розданими депутатам від Партії регіонів та компартії, можуть поїхати на вулиці Срібнокільську і Московську. Один лише вигляд будинків дає повне розуміння, де вони мешкають і на яку суму "гарант" обібрав киян та мешканців України.

Ті, хто працюють за наймом у регіоналів в наметах на Хрещатику, а це люди переважно зі сходу України, ніколи не будуть мати таких квартир, але вони, принаймні, хочуть хоча б добре їсти. Що ж вони їдять? Щоб довідатися про це, автор зайшов у наметове містечко "регіоналів" нібито за рекламними матеріалами.

Раціон доволі непоганий: бутерброди з шинкою, духмяна кава, вода в пляшках, солодощі. Звичайно, заглядати по кутках було б непристойно, тим не менш, впадало у вічі: люди в цьому містечку одягнені погано і явно нудьгують.

Так, "регіонали" за відносно невеликі гроші подбали про "своїх" людей - хоча б стосовно їжі і 200 гривень на день. Самі ж представники влади гребуть мільярди.

На відміну від тиші містечка "регіоналів", осередок опозиції транслює жваву музику. Їжа у людей переважно домашня та дешевша. Бутерброди з котлетами, випічка, чай, кава, вода. Частина з цих людей інтелігентної зовнішності.

Представники опозиції, на вигляд кияни, вдягнуті краще, жваві, хоча в цей день, 21 вересня, біля суду ніяких подій не було. Складалося враження, що принаймні більшість з цих людей чергує в наметах не за наймом, а за покликом душі.

Скільки автор не придивлявся, крім наметів БЮТ та одного намету "Фронту змін", наметів інших партій не побачив. За шість років, які минули з часів Майдану, опозиція так і не згуртувалася. У неї нема спільної ідеології, зате є чимало "гетьманів".

Парламентська більшість, яка аж ніяк не відповідає інтересам більшості народу, ігнорує економічні ідеї слабкої опозиції. Відтак, штурмувати Верховну раду змушені ображені "чорнобильці" та "афганці", які мають досвід застосування фізичної сили.

Цікаво було бачити по телевізору, якими переляканими виглядали гладкі керівники парламентських "регіоналів". Видно, уявили, як у них відберуть їхні мільйони.

В Донецьку та Луганську, оплоті "регіоналів", теж постійні страйки з економічними вимогами. Не допомагають владі і відволікаючі намагання штатних адептів Партії регіонів впровадити російську мову на всій території України.

Заради можливості красти бюджетні кошти нинішня влада веде українську економіку хибним шляхом. Замість розвитку галузей споживання та сумісних секторів вона вперлася в "інфраструктурні проекти", які не мають ланцюгового розвитку.

Натомість людина на посаді прем'єра для відволікання населення від гострих поточних проблем розповідає народу про те, як він, народ, буде гарно жити через п'ятнадцять років. Чи доживе народ та й сам прем'єр до цього часу?

Не дивно, що Конституційний суд прийняв до розгляду звернення народних депутатів від опозиції щодо скасування пенсійної реформи. Вже одне це свідчить: викривлення владою економічної політики створює фундамент для соціального вибуху.

На недавньому Ялтинському економічному форумі патріарх світової політики президент Ізраїлю Шимон Перес натякнув українським можновладцям, що Україна йде не тим економічним шляхом. Коротше кажучи, йде у прірву.

Протистояння нинішньої влади з власним народом наростає. Чи допрацює владна верхівка до чергових парламентських і президентських виборів?

]]> ]]>
/columns/2011/10/3/299194/
/columns/2011/09/30/300156/ support@epravda.com.ua (Дмитро Павленко) Колонки Fri, 30 Sep 2011 11:57:24 +0300 Як відомо, з січня 2011 року в Україні діє закон "Про захист персональних даних". Вітчизняному бізнесу варто звернути увагу на його основні положення.

Акт змушує вирішувати деякі важливі питання, актуальні для всіх підприємств, в яких є бази персональних даних працівників, клієнтів - учасників програм лояльності, контрагентів - фізичних осіб.

Споживачам теж варто бути готовими посилатися на вимоги закону, коли їх атакують численними дзвінками розповсюджувачі театральних квитків і товарів.

Загалом новий закон цілком прогресивний і відображає загальноєвропейські тенденції в сфері захисту персональних даних.

Більше того, протягом року завдяки нормотворчій діяльності Верховної ради, Мін'юсту та новоствореної Державної служби із захисту персональних даних було вирішено багато спірних питань у цій сфері.

Зокрема, розроблений порядок реєстрації баз персональних даних, затверджений порядок ведення реєстру баз персональних даних, визначені межі та порядок притягнення до відповідальності за порушення законодавства у цій сфері.

На жаль, закон залишає невизначеними деякі принципові для підприємців питання. Це, в першу чергу, пов'язано з новизною та неповнотою законодавчого регулювання у цій сфері, а також з відсутністю достатньої практики застосування закону.

Так, працюючи з персональними даними фізосіб, суб'єкти господарювання змушені з'ясовувати, чи правомірно вони використовують зібрані ними дані, і які додаткові дії потрібно вчинити для того, щоб обробка цих даних була законною.

Стаття 6 закону визначає, що обробка персональних даних особи без її згоди не допускається, "крім випадків, визначених законом, і лише в інтересах національної безпеки, економічного добробуту та захисту прав людини".

З даної норми випливає, що за загальним правилом лише наявність "однозначної згоди" особи на обробку її даних узаконює такі дії. Складнішою для тлумачення є друга частина норми, яка встановлює винятки для обробки даних без згоди особи.

Зокрема, незрозуміло, чи повинні бути випадки обробки даних без згоди суб'єкта визначені законом "лише в інтересах національної безпеки, економічного добробуту та захисту прав людини", чи можливо розділити другу частину норми на два випадки.

1. 1. Обробка без згоди суб'єкта, яка дозволена законом, наприклад, обробка даних роботодавцем.

2. 2. Обробка, дозволена в інтересах національної безпеки, економічного добробуту та захисту прав людини, наприклад, обробка даних особи без її дозволу держорганами.

Розглядаючи статтю 6 закону в комплексі з визначенням поняття власника баз персональних даних, яке міститься у статті 1 закону - це особа, якій "законом або за згодою суб'єкта надано право на обробку персональних даних", - можна зробити обґрунтоване припущення, що законодавець мав намір узаконити обробку на підставі закону без згоди суб'єкта як самостійну підставу. Однак це лише припущення.

Через цю неоднозначність постає актуальне для підприємців питання: чи порушує законодавство про захист персональних даних роботодавець, який уклав трудовий договір з працівником, обробляє його персональні дані, в тому числі, передає їх державним страховим фондам, при цьому не отримавши від працівника його згоди?

Чи може працівник заборонити обробку його персональних даних роботодавцем та звернутись, наприклад, до суду за захистом свого порушеного права?

На нашу думку, роботодавець, обробляючи персональні дані свого працівника, лише реалізує свої права та обов'язки, покладені на нього законом як на роботодавця, а тому цей випадок, виходячи з принципу розумності, повинен підпадати під дозволену обробку на підставі закону без згоди суб'єкта.

Однак законодавець не вирішив за необхідне закріпити в законі пряме і зрозуміле тлумачення таких окремих випадків, зокрема, для трудових правовідносин.

Аналогічна проблема постає і у випадку володіння персональними даними фізичних осіб-підприємців для юридичних осіб, які вступили з цими приватними підприємцями в договірні правовідносини, оскільки, як правило, однозначна згода цих суб'єктів, зокрема, у формі письмового документа, не отримується.

У зв'язку з цим корисним для запозичення є законодавчий досвід Європейського союзу з приводу критеріїв законності обробки персональних даних.

Так, стаття 7 директиви ЄС 95/46 "Про захист фізичних осіб при обробці персональних даних і про вільне переміщення таких даних" визначає: держави, на яких вона поширює свою дію, повинні у своєму національному законодавстві передбачити, що дані можуть оброблятися при виконанні однієї з наступних умов.

1. 1. Суб'єкт даних дав свою недвозначну згоду.

2. 2. Обробка даних необхідна для виконання контракту, стороною якого є суб'єкт даних. Такий критерій може застосовуватися, наприклад, для укладення цивільних угод з фізичними особами-підприємцями.

3. 3. Обробка даних необхідна для дотримання правового зобов'язання, яким зв'язаний контролер - власник бази персональних даних. Цей критерій законності обробки може застосовуватися до трудових відносин, в яких обробка персональних даних роботодавцем необхідна винятково для виконання його законних обов'язків.

4. 4. Інші випадки, зокрема, ті, що, як і в українському законі, пов'язані з суспільними інтересами, виконанням офіційних повноважень контролером та для захисту життєво важливих інтересів суб'єкта даних.

Таким чином, директива ЄС, на відміну від закону України, містить вичерпний і чіткий перелік випадків, коли згода особи на обробку її даних не повинна отримуватися.

Неоднозначність тлумачення положень статті 6 закону турбує суб'єктів господарювання, які законно володіють персональними даними. Як можна узаконити обробку персональних даних в умовах існуючого законодавства для всіх суб'єктів господарювання, що працюють з персональними даними осіб?

Слід відібрати у кожному окремому випадку згоду цих осіб на обробку їх даних. Зробити це потрібно швидко, до моменту набрання чинності з 2012 року норм про відповідальність за порушення законодавства про захист персональних даних.

]]> ]]>
/columns/2011/09/30/300156/
/columns/2011/09/29/299941/ support@epravda.com.ua (Сергій Лямець) Колонки Thu, 29 Sep 2011 10:39:49 +0300 Кадрові зміни торкнулися державного Укргазбанку , головою правління якого у травні 2011 року був призначений Сергій Мамедов.

Він звільнив більше сімдесяти осіб, які в банку значилися, але працювали мало або взагалі не з'являлися на роботі. Ці люди отримали місця при попередньому голові - колишньому податківцеві Анатолію Брезвіну.

"Звільнили дуже багатьох. В основному це "блатні" - ті, які влаштувалися за знайомством", - розповіло джерело в Укргазбанку. За його словами, деякі працівниці банку були близькими подругами керівників і кураторів банку.

"Ми звільнили майже всіх "блатних". Не до всіх дісталися, але основних прибрали", - підтвердив цю інформацію один з представників топ-менеджменту банку. Він зазначив, що значна частина цих людей не приносила установі ніякої користі.

У даному випадку, слово "блатні" не має кримінального відтінку. Воно походить від фрази "влаштуватися по блату", яка була поширена за часів Радянського союзу. Тоді потрапити на пристойну посаду, особливо на грошову, можна було лише за знайомством, яке відчиняло потрібні двері.

"Блат" існує і нині. За традицією, банкіри відмовляються відкрито говорити на цю тему, не бажаючи виносити сміття з хати. Однак анонімне опитування "Економічної правди" все ж дає розуміння, як призначення "потрібних" людей виглядає сьогодні.

"Блатних" багато у всіх банках, особливо в головних офісах - у філіях потрібно працювати і там все як на долоні, розповів один з банкірів.

"У держбанках "блатних" особливо багато. Чув, що потрапити на роботу в НБУ можна або за рекомендацією, або за гроші, або через "ліжко". Правда, мої знайомі влаштувалися туди просто так. Інша річ, як швидко вони зростуть", - каже він.

Версію про державні банки підтвердили й інші експерти. За їхніми словами, в установах з іноземними акціонерами "блат" не практикується.

"Ощадбанк завжди був бідним банком. Його обтяжувала велика мережа філій, ніхто не хотів обслуговувати бабусь. Більш модним завжди був Укрексімбанк. Там було багато дітей "правильних" батьків", - зазначив співробітник одного з держбанків.

При цьому сімейні клани в даному бізнесі - рідкість. Інший експерт розповів, що батьки-банкіри влаштовують своїх дітей в інші установи, домовляючись через друзів.

"Зазвичай у корпоративній політиці великих банків прописана пряма заборона на роботу родичів. У нас був випадок, коли працівники з одного відділу одружилися, і через два дні дружина звільнилася", - сказав він. З цієї причини, зазначив експерт, часто "блатних" працевлаштовують невеликі банки.

З'ясувався ще один вражаючий факт. На відміну від радянських часів і випадку з Укргазбанком, "блат" не звільняє від роботи. У 60-70% випадків люди, призначені в банки за рекомендацією, сумлінно трудяться.

На відміну від СРСР, отримати високу позицію зі старту неможливо. "Розумні хлопці все одно йдуть економістами. Щоб стати начальником сектора або відділу, потрібно розбиратися у своєму питанні", - сказав один з фінансистів.

"Йти працювати в банк означає бути на видноті. Банк - це робота з грошима і документами. Право підпису накладає велику відповідальність, зазвичай на це мало хто погоджується", - підтвердив інший.

Стосовно інших 30-40% "блатних" один з фінансистів зазначив, що таким дітям батьки набагато частіше дарують окремі фірми.

Втім, інший згадав, що одного разу у нього працювала дівчина з "блатних", і працювала відмінно: "Дуже шкодую, що вона пішла. Вона втомилася від того, що потрібно щоранку схоплюватися і кудись їхати. Навіщо їй це?".

]]>
/columns/2011/09/29/299941/